අතවර චෝදනා ලැබූ OIC අධිකරණයට ඉදිරිපත් වෙයි

0
8


කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියකට ලිංගික අතවර සිදුකළ බවට චෝදනා එල්ලවූ කල්පිටිය පොලීසියේ ස්ථානාධිපතිවරයා අධිකරණයට ඉදිරිපත්වී තිබේ.

එහිදී අදාළ නිලධාරියාට ඇප නියම කර ඇති අතර නඩුව මාර්තු මස 06 වනදා නැවත කැදවීමට නියමිතය.

Saru News