අද අමෙරිකානු ඩොලරයේ ගැණුම් මිල සහ විකිණුම් මිල – Saru FM Media

0
101


ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පැවසුවේ අමෙරිකානු ඩොලරයේ ගැණුම් මිල රුපියල් 311.26ක් බවත් එහි විකිණුම් මිල රුපියල් 328.60ක් බවත් ය.


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here