අද දිනයේ ඇමරිකානු ඩොලරයේ මිල තවදුරටත් පහළට – Saru FM Media

0
112


ලංකා බැංකුවෙහි ඊයේ (21) දිනයේදී ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 315 ක් සහ විකුණුම් මිල රු. 333.54ක් වශයෙන් සටහන් වූ අතර අද දිනයේදී එම අගයන් පිළිවෙලින් රු. 311 ක් සහ 329.54 ක් දක්වා අඩුවී තිබේ.

කොමර්ෂල් බැංකුවෙහි ඊයේ (21) දිනයේදී ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැනුම් මිල රු. 314.76 ක් සහ විකුණුම් මිල රු. 336 ක් වශයෙන් සටහන් වූ අතර අද දිනයේදී එම අගයන් පිළිවෙලින් රු. 311.69 ක් සහ 330 ක් දක්වා අඩුවී තිබේ.

තවත් වාණිජ බැංකු කිහිපයක ඇමරිකානු ඩොලරයක මිල අද දිනයේ දැක්වෙන්නේ පහත ආකාරයෙනි.

RN


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here