‘අපි දුක් විඳගෙන හිටිය අපේ ඉඩම්වල දැන් අපිට ඉන්න බැරි ඇයි?’ පානම ‘ඉඩම් අරගලයේ’ කාන්තාවන් අසයි – Saru FM Media

0
123


‘මොන බාධක ආවත් අපි අපේ ඉඩම්වලින් යන්නේ නෑ. මේවා අපි දුක්විදගන හදපු ඉඩම්’ ඔවුන් කියයි.

මේ ඔවුන්ගේ වේදනාත්මක කතාවේ එක් පැතිකඩක් පමණි.

මූලාශ්‍රය: විකල්ප


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here