අවුරුද්දට යාළු හදමුද සව් ලාලු? ⋆ ධරණී

0
13

සව් ලාලු කියන්නෙත් ගජ සිංහල කෑමක් යාළු.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here