අසැබි දසුන් අන්තර්ජාලයේ විකිණු සිවුරු දරාගත් අයෙක් මාට්ටු

0
21අසභ්�ය වෙබ් අඩෙවිවලින් දෙස් විදෙස් කුඩ� ද�රියන්ගේ නිරුවත් ඡ�ය�රූප හ� ඔවුන් ව�ඩිහිටියන් සමග සිදුකරන ලිංගික දර්�න ඇතුළත් වීඩිය�පට ලබ�ගෙන ඒව� සම�ජ ම�ධ්�ය හරහ� මුදලට අලෙවි කිරීමේ නිරතව සිටි ර�ගම ප්�රදේ�යේ විහ�රස්ථ�නයක ව�ඩවසන 19 හ�විරිදි සිවුරු දර�ගත් පුද්ගලයෙක් පරිගණක අපර�ධ විමර්�න කොට්ඨ�සය මගින් අත්අඩංගුවට ගනු ල�බ ඇත.


Saru Fm Media