ආර්ථික වර්ධනය – 2023 දෙවන කාර්තුව – Saru FM Media

0
16


පෙර කාර්තුවේදී 5.0%කින් හැකිළුණු සේවා අංශයේ හැකිලීම 0.8%කට සීමා වී ඇති අතර, පෙර කාර්තුවේදී 23.4%කින් හැකිළුණු කර්මාන්ත අංශය 11.5%කින් හැකිළී තිබෙනවා. පෙර කාර්තුවේදී 0.8%කින් වර්ධනය වූ කෘෂිකාර්මික අංශය 3.6%කින් වර්ධනය වී තිබෙනවා.

කෙසේ වුවද, 2023 දෙවන කාර්තුවේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සිදුව ඇත්තේ වසර පහකට පෙර, එනම් 2018 දෙවන කාර්තුවේදී පැවති මට්ටමට වඩා 16.8%ක් අඩුවෙන්. ආර්ථිකය නැවත වර්ධනය වීමට පටන් ගත්තේ වුවද එසේ වර්ධනය වනු ඇත්තේ අහිමි වූ දශකයක හානිය සමඟයි. වෙනත් විදිහකින් කිවුවොත්, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එකඟ වී ඇති ස්ථායීකරණ වැඩ සටහන තුළ ආර්ථිකය නැවතත් ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ධනය වුවද, 2028 වන විට නැවත යා හැකි වනු ඇත්තේ වසර දහයකට පෙර 2018දී සිටි තැනටයි.

~ ඉකොනොමැට්ටා

RN


Saru Fm Media