ඇඟට සිසිල දෙන පැණි කොමඩු ගෙඩියෙන් රස රෙසිපි 7ක් – Saru FM Media

0
166


මේ දවස් වල බහුලවම දකින්න ලැබෙන පළතුරක් තමයි කොමඩු. ඇඟටත් ගොඩාක් ගුණ පැණි කොමඩු වලින් හදන්න පුළුවන් කෑම ටිකක් අද අපි බලමු.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media