ඔට්ටු – සූදු බදු පනතට කැබිනට අනුමැතිය

0
681සංශෝධිත ඔට්ටු ඇල්ලීම සහ සූදු බදු පනත් කෙටුම්පත සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.


Saru Fm Media