ගුණයෙන් සපිරි කරවිල රසට හදාගන්න රෙසිපි 7ක් – Saru FM Media

0
89


නම ඇහුවමත් මූණ අමුතු වෙන, ඒත් ගුණය අතින් කියලා නිම කරන්න බැරි කරවිල වලින් හදන රස කෑම බීම ටිකක් ගැන බලමු. කරවිල කියන්නෙ හරි විදියට උයාගත්තොත් හරිම‍ රස කෑමක්. ඉතින් අද අපි බලමු කරවිල රසට හදන හැටි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here