ජනපතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශය මෙතැනින් – Saru FM

0
46


ජාතික පරිවර්තන මාර්ග සිතියම පිළිබඳව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් ජාතිය අමතා සිදුකරන විශේෂ ප්‍රකාශය..


Saru Fm Media