ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන දිනයක්? – Saru News

0
7


සටහන – රෂිකා හෙන්නායක

පෙබරවාරි , 13 කොළඹ (LNW): නියමිත කාලසීමාව තුළ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

ඒ අනුව දැනට පවතින කාලසීමාවට අනුව ලබන වසරේ මහ මැතිවරණය ද පැවැත්වෙන බවද වාර්තා වන අතර, එයට අවශ්‍යය මූලය ප්‍රතිපාදන 2025 අයවැයෙන් ලබාදෙන බව සඳහන් වේ.

එම අංශය වැඩිදුරටත් සඳහන්කර සිටින්නේ, මැතිවරණ පැවැත්වීමේ වගකීම මැතිවරණ කොමිසම සතු වන අතර රජය අවශ්‍ය විටදී කොමිසම සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම සිදුවන බවයි.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ , මැතිවරණ පැවැත්වීමේ වගකීම මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සතු වන අතර අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී රජය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ සම්බන්ධ වී කටයුතු කරන බවයි.

Saru News