ජාතික පාසල් ගුරු මාරු වහා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසත් ඊට විරෝධය පල කරමින් ද පැවැත්වූ උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාර! – Saru FM Media

0
202


සියලුම ඡායාරූප නරඹන්න.


Saru Fm Media