ධනුෂ්ක සුදු කතක් සමග ඕස්ට්‍රේලියා අධිකරණයට එයි

0
25�්�රී ලංක� ක්�රිකට් ක්�රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලක සිය නඩු විභ�ගය සඳහ� මුහුණ දීමට තවත් සුදු ජ�තික ක�න්ත�වක් සමඟ ඩවුනින්ග් සෙන්ටර් අධිකරණයට අද(18) ප�මිණි බවත් එම ක�න්ත�ව ප�මිණිලික�රිය නොවන බවත් ඕස්ට්�රේලිය�නු ම�ධ්�ය ව�ර්ත� කළේය.


Saru Fm Media