නෙළුම් හාල් බත් ⋆ ධරණී

0
10

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

නෙළුම් ඇට හාල් 400g

වතුර අවශ්‍ය පමණ

ලුණු

 

සාදන ක්‍රමය

නෙළුම් ඇට පොතු ඉවත් වන ලෙස කොටාගෙන, පොළා, පොතු හැරගන්න.

වතුර දමා තම්බාන්න.

වතුර පෙරා ලුණු ඉස වේලාගන්න.

Saru FM Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here