නොකියා රට ගිය හෙදියට දිගටම පඩි

0
15හතරලියද්ද ග්�ර�මීය ර�හලේ ර�ජක�රි කළ හෙද නිලධ�රිනියක ර�ජක�රි නිව�ඩු හ� කිසිදු ද�නුම් දීමකින් තොරව විදේ� ගතවීමෙන් පසුත් ම�ස තුනක ක�ලයක් ඇයගේ ම�සික ව�ටුප් ගිණුම් ගත වීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් මහනුවර දිස්ත්�රික් සෞඛ්�ය සේව� අධ්�යක්ෂ ක�ර්ය�ලය මගින් වි�ේෂ විමර්�නයක් ආරම්භ කර තිබේ .


Saru Fm Media