පළාත් දෙකකට දිසා දෙකක තරමක තද වැසි

0
22බස්න�හිර සහ සබරගමුව පළ�ත්වලත් ග�ල්ල සහ ම�තර දිස්ත්�රික්කවලත් විටින් විට ව�සි හ� ගිගුරුම් සහිත ඇති වන බව ක�ලගුණ විද්�ය� දෙප�ර්තමේන්තුව කියයි.


Saru Fm Media