ප්‍රතිසංධානය සහ ජාතික සමගිය පිලිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පත්කර ඇත. – Saru FM Media

0
116


රෂිකා හෙන්නායක

The post ප්‍රතිසංධානය සහ ජාතික සමගිය පිලිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස ඩිලාන් පෙරේරා මහතා පත්කර ඇත. appeared first on Saru FM Media.


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here