පේරු රටින් පිටසක්වළයන් ගෙනාවට චෝදනා

0
16මෙක්සික� ප�ර්ලිමේන්තුවට පසුගිය ද� ඉදිරිපත් කළ පිටසක්වළ ජීවීන්ගේ ය�යි ස�ක කෙරෙන අස�ම�න්�ය සිරුරු සම්බන්ධයෙන් ඒව� ප�ර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ මෙක්සිකන් ම�ධ්�යවේදී ජේමී මවුස�න් (70) ට පේරු රජයෙන් ච�දන� එල්ල වී ඇත.


Saru Fm Media