පොලිස් නිලධාරියා ට මරු කැඳවූ මාරකය

0
9පල්ලම, නන්දිමිත්ත්‍ර පාසල අසලදී සිදු වූ යතුරුපැදි අනතුරකින් පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබේ.Saru News