පෞද්ගලික ආරවුලක් හේතුවෙන් මනුෂ්‍ය ඝාතනයක්

0
5පෞද්ගලික ආරවුලක් හේතුවෙන් මුගුරුකින් පහර දී පුද්ගලයෙකු ඝාතනය කර තිබේ.Saru News