මහජන ආධාර මුදල් කිසිදු කප්පාදුවකින් තොරව දිගටම දෙනවා – මුදල් රාජ්‍ය ඇමති – Saru FM

0
6975


දැනට රජය මගින් ලබා දෙන මහජන ආධාර මුදල් කිසිදු කප්පාදුවකින් තොරව අඛණ්ඩව ලබා දෙන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා.

මෙම ආධාර ලබන අය අස්වැසුම ප්‍රතිලාභ ලැබීමට ද සුදුසුකම් ලබන්නේ නම් ඔවුන්ට එම ආධාර දෙකම ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි සියඹලාපිටිය මහතා සදහන් කරන්නේ.

 


Saru Fm Media