මැතිවරණ ගැන රජයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්

0
6


ජනාධිපතිවරණය සහ මහ මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එහි දැක්වෙන්නේ, ජනාධිපතිවරණය එය පැවැත්වීමට නියමිත කාලවකවාණුවේ දී පැවැත්වෙන බවත්, මහ මැතිවරණය සඳහා අරමුදල් 2025 අයවැය මඟින් වෙන්කරන බවත්ය.

මැතිවරණ පැවැත්වීමේ වගකීම මැතිවරණ කොමිසම සතු කාර්යක් බවත්, එම නිවේදනයේ දැක්වේ.

Saru News