රත්මලාන ඥානේන්ද්‍ර පාරේ වෙඩි තැබීමේ සුලමුල එළියට

0
7රත්මල�න ඥ�නේන්ද්�ර ප�රේ නිවසක සිටි සංවිධ�න�ත්මක අපර�ධකරුවකු ගේ සමීපතමයකු නිවසින් පිටතට ර�ගෙන විත් වෙඩි තබ� බරපතළ තුව�ල සිදු කිරීමේ සිද්ධියට යොද� ගත් ගිනි අවිය සහ ස�කකරුවන් ප�මිණි ම�ටර් රථය ස�ඟවීම සඳහ� ආධ�ර අනුබල දුන් බව කියන ලංක� ම�නව හිමිකම් සංවිධ�නයේ කොළඹ දිස්ත්�රික් විමර්�න නිලධ�රියකු ඇතුළු පුද්ගලයන් තිදෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිස් වි�ේෂ ක�ර්ය බළක�ය කියයි.


Saru Fm Media