රුපියල් මිලියන 58ක රත්‍රං පිට කිරීමට උත්සාහ කළ කතක් කොටු වේ

0
5



රැපියල් මිලියන 58ක වටිනාකමින් යුත් රත්‍රං කිලෝ 02යි ග්‍රෑම් 750ක් ගුවන් තොටුපොළෙන් පිට කි‍රීමට උත්සාහ කළ කාන්තාවක් අද (10) අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.



Saru News