ලංකාවේ ගොවීගෙන් 80%ක් 50 පැනපු අය

0
9තරුණ කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ගම්මාන වැඩ සටහනට මාස දෙකක් ඇතුලත රුපියල් මිලියන 2200ක් වැය කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මහින්ද අමරවීර මහතා පැවසීය.


Saru Fm Media