වස විස , රසකාරක වලින් තොර ගුණදායක හබල පෙති වලින් රසම රස කොත්තුවක් ගෙදරදීම පිළියෙල කරගමු. – Saru FM Media

0
116Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here