Cream vegetable soup Cream Vegetable soup අට දෙනෙකුට පමණ සෑහේ. ඉතා පහසුවෙන් හ…

0
19

Cream vegetable soup

Cream Vegetable soup

අට දෙනෙකුට පමණ සෑහේ.
ඉතා පහසුවෙන් හා ලේසියෙන් සාදා ගන්න පුලුවන් රසවත් සුප් එකක්.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

අල ගෙඩි 2
ලීක්ස් අල 2
බීලූනු ගෙඩි 1 …

More
Saru FM Media