තිබහට බොන්න නියම මොහිටො මොක්ටේල් රෙසිපි – දෙවන කොටස – Saru FM Media

0
109


ඔන්න මොහිටො මොක්ටේල් ‍රෙසිපි ගොන්නට තවත් රසවත් රෙසිපි ටිකක් ගෙනාවා. කැමති රසකින්, කැමති පාටකින් හදාගන්න පුලුවන් මේ රෙසිපි වලින් බොහොමයක් පළතුරු වලින් හදන ඒවා. ඉතින් ඔයාලා හදලා බලන්න ලේසියෙන් වගේම සමර් එකට නියමෙට ගැලපෙනවා.

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
පැෂන් ෆෘට් මදය මේසහැඳි 2
මින්චි කොළ ස්වල්පයක්
දෙහි ගෙඩි 2
සීනි සිරප් මේසහැඳි 3
දෙහි යුෂ මේසහැඳි 2
ස්ප්‍රයිට් කෝප්ප 2
අයිස්කැට කෝප්ප 1
ගානිෂ් කිරීමට දෙහි පෙත්තක් හා මින්චි කොළ ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
නිල්කටරොළු ‍යුෂ කෝප්ප 1
දෙහි යුෂ මේසහැඳි 2
සීනි මේසහැඳි 1 1/2
සෝඩා කෝප්ප 1
මින්චි කොළ ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-
කපාගත් අඹ කෝප්ප 1
මින්චි කොළ ස්වල්පයක්
දෙහි පෙති 2
කුඩුකරගත් සීනි මේසහැඳි 1
කුඩුකරගත් අයිස්කැට කෝප්ප 1
දෙහි පෙති 2
ස්ප්‍රයිට් කෝප්ප 1

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
කපාගත් දොඩක් කෑලි කිහිපයක්
දොඩම් යුෂ කෝප්ප 1/4
දෙහි පෙති 2
සීනි මේසහැඳි 1
මින්චි කොළ ස්වල්පයක්
ස්ප්‍රයිට් කෝප්ප 1
අයිස්කැට ස්වල්පයක්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
සියඹලා කරල් කිහිපයක්
උණුවතුර කෝප්ප 1
සීනි මේසහැඳි 3
දෙහි පෙති කිහිපයක්
කුඩුකරගත් අයිස්කැට කෝප්ප 1
ලයිම් සෝඩා කෝප්ප 1

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
රතු මිදිගෙඩි 15 පමණ
කුඩුකරගත් අයිස් කෝප්ප 1
දෙහි කෑලි කිහිපයක්
මිංචි කොළ ස්වල්පයක්
සීනි මේසහැඳි 1
සෝඩා කෝප්ප 1

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය:-
දෙළුම් ඇට කෝප්ප 1
වතුර ස්වල්පයක්
සීනි මේසහැඳි 2
දෙහි යුෂ මේසහැඳි 2
අයිස්කැට කෝප්ප 1
මින්චි කොළ ස්වල්පයක්
සෝඩා කෝප්ප 1/2


Saru Fm Media

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here